Privacy verklaring

Privacy verklaring Autoschade IJmuiden vof


Autoschade IJmuiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde persoonsgegevens gebeurt door Autoschade IJmuiden in overeenstemming met de eisten die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan wel haar opvolger per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. In de privacyverklaring leest u wat Autoschade IJmuiden met uw persoonsgegevens doet en hoe Autoschade IJmuiden uw privacy beschermt.


Welke gegevens verwerkt Autoschade IJmuiden vof van u?

De gegevens die Autoschade IJmuiden registreert zijn de persoonsgegevens die Autoschade IJmuiden nodig heeft om zorg te dragen voor een schade calculatie en facturatie voor de geleverde diensten. Autoschade IJmuiden registreert onder andere de volgende gegevens van (gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden:


Personalia, zoals naam en geslacht

Contactgegevens, zoals adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) etc.

Kentekengegevens

Deze gegevens ontvangt Autoschade IJmuiden van u. Autoschade IJmuiden verwerkt gegevens die u ons geeft als u contact met Autoschade IJmuiden heeft, telefonisch of via e-mail.


Waarom verwerkt Autoschade uw gegevens?

In het kader van de verrichte dienstverlening door Autoschade IJmuiden vindt er informatie-uitwisseling plaats tussen Autoschade IJmuiden en de opdrachtgever. Autoschade IJmuiden gebruikt de ontvangen gegevens voor de schade calculatie en facturatie van de door Autoschade IJmuiden geleverde diensten.


Autoschade IJmuiden registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor een adequate schade calculatie en facturatie. Autoschade bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Indien Autoschade IJmuiden de gegevens nier meer nodig heeft dan verwijdert Autoschade IJmuiden de gegevens.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Autoschade IJmuiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn de systemen en het programma beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist. Onbevoegde partijen binnen en buiten Autoschade IJmuiden, wordt geen toegang verleend tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door Autoschade IJmuiden op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op onze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.


Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer u Autoschade IJmuiden om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als Autoschade IJmuiden voldoende zekerheid heeft over uw identiteit. Dit doet Autoschade IJmuiden om uw privacy optimaal te beschermen. Autoschade IJmuiden verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).


Wat zijn uw rechten?

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die Autoschade IJmuiden vof heeft geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. U kunt Autoschade IJmuiden om u gegevens te verwijderen als u daar een belangrijke reden voor heeft. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt ook dat Autoschade IJmuiden voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan het adres zoals vermeld onder `vragen`(zie hierna).


Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of (een bezwaar heeft) over de verwerking van gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:


Autoshade IJmuiden vof

Bronsstraat 15

1976 BC IJmuiden

Tel. 0255-511720

Email: info@autoschadeijmuiden.nl


Klacht

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Autoschade IJmuiden haar verplichtingen uit de privacywetgeving uitvoert, kunt u een klacht indienen bij:


Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 08:30 – 18:00

Contact

Bronsstraat 15

1976 BC IJmuiden

Tel: 0255-511720

Mob: 06-53674688

Fax: 0255-537182

Email: info@autoschadeijmuiden.nl

LAAT ONS UW AUTO REPAREREN.

Webdesign: Studio Pijlman